Levende fangst av snøkrabbe

Mikal Solhaug er et rederi etablert i Finnmark som driver med fangst av både levende snøkrabbe og snurrevadfiske. Rederiet investerte i snurrevad- og snøkrabbefartøyet Kildin i 2021.

Mikal Solhaug er et rederi etablert i Finnmark som driver med fangst av både levende snøkrabbe og snurrevadfiske. Rederiet investerte i snurrevad- og snøkrabbefartøyet Kildin i 2021.

 

Utbredelse av snøkrabbe

Snøkrabber har kun vært mulig å finne i Barentshavet siden 1996 og fiskeri etter snøkrabbe fra norske fartøy startet først i 2013. Undersøkelser viser at det kontinuerlig er snøkrabber på vandring i norske sone av Barentshavet. Snøkrabben er en sedentær art, noe som vil si at den er mindre bevegelig og mer stedbunden. Forvaltningen av snøkrabbefangsten bestemmes av det aktuelle landet som har eierskap til sokkelen krabben befinner seg på i øyeblikket.

 

Arktisk fiskeri

Snøkrabbefiske foregår langt nord i arktiske farvann og er et krevede fiskeri, hvor det er viktig med gode sikkerhetsmessige tiltak.  Kildin er et såkalt isklasset fartøy med sterkt skrog, og er derfor egnet for å delta i slikt fiskeri hvor det er vanlig å møte på isfylte farvann. Mellom 15 og 20 norske fartøy deltar årlig i fiskeriet. I 2023 er totalkvoten for snøkrabbe  for norske fartøy på 7117 tonn.

 

Levendefangst, lagring og transport av snøkrabbe

De fleste fartøy både fanger, produserer og fryser snøkrabbeklør om bord. Kildin deltar som eneste fartøy fra Finnmark i fangsten av levende snøkrabbe. Dette vil si at krabben fiskes og oppbevares levende om bord i tanker til den leveres i land. Deretter produseres krabben enten ved landanlegg, eller den selges levende videre til eksport ut av landet. 

Forskningsinstituttet Nofima har sett nærmere på snøkrabbearten, og funnet at den har egenskaper som gjør den egnet for både levendelagring og transport. Levendefangst er med på å optimalisere snøkrabbens verdi i fremtiden, og kan være et bidrag til å utvikle ressursen videre, sier Nofimas Forskningsrapport.

Snøkrabben trives best fra 0 til 5 grader i sjøvann viser forskningen, og Kildin benytter tanker om bord for lagring av krabben til de leveres. I tankene kan temperaturen tilpasses slik at snøkrabben har gode leveforhold inntil de leveres i land.

Levendefangst av snøkrabbe bidrar også til sysselsetting i land, og er et viktig bidrag i utviklingen av et bærekraftig fiskeri for fremtiden.

 

Hvor foregår fangsten av levende snøkrabber?

Fangst av snøkrabbe fra norske fartøy foregår på norsk sokkel av Barentshavet. Mye av fangsten foregår i isfylte farvann siden snøkrabben trives best i kalde temperaturer.

Hvor foregår fangsten av levende snøkrabber?

I 2023 er totalkvoten for norske fartøy 7117 tonn.

Hvorfor er fangst av levende snøkrabber bærekraftig?

Fangst av levende snøkrabbe bidrar til sysselsetting på land, og legger til rette for en bedre utnyttelse av ressursen. Forskningsinstituttet Nofima har sett nærmere på snøkrabbearten, og funnet at den har egenskaper som gjør den egnet for både levendelagring og transport.

0
Feed

Skriv en kommentar